Ogólne zasady postępowania w przypadku wykonywania pracy na terenie TPŚ przez pracowników firm zewnętrznych

 1. Pracodawca, który na terenie zakładu pracy organizuje miejsca pracy dla swoich pracowników i dla pracowników innego pracodawcy (firmy zewnętrznej) współpracuje z tym pracodawcą, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy, informuje o zagrożeniach występujących w zakładzie pracy oraz o działaniach zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia zagrożeń.
 2.  W razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci mają obowiązek:
 • współpracować ze sobą w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ustalić zasady współdziałania uwzględniając sposoby postępowania w przypadku występowania zagrożeń dla zdrowia lub życia pracowników,
 • informować siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli
  o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.

Z ramienia TPŚ koordynatorem ds. BHP jest Specjalista ds. Nadzoru Technicznego (DTN). Wytyczenie koordynatora sprawującego nadzór nie zwalnia pracodawców firm zewnętrznych z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom.

3. Pracownicy firm zewnętrznych, którzy wykonują prace na terenie TPŚ powinni posiadać:

 • aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie wymaganych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • wymagane kwalifikacje.Pracownicy firm zewnętrznych, którzy wykonują prace na terenie TPŚ powinni posiadać:
 1. Pracodawców, których pracownicy wykonują prace na terenie TPŚ zobowiązuje się
  do właściwego zabezpieczenia miejsc pracy przed dostępem osób postronnych (osób, które nie wykonują pracy w danym miejscu pracy, pasażerów pieszych, kierowców).
 2. Pracownicy firm zewnętrznych zobowiązani są do stosowania środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy (spełniających wymagania dotyczące oceny zgodności) oraz do stosowania odzieży i obuwia roboczego.
 3. Pracownikom firm zewnętrznych, wykonującym prace na terenie TPŚ udostępnia się pomieszczenia higieniczno-sanitarne.
 4. Pracownicy firm zewnętrznych wykonujący pracę na terenie TPŚ zobowiązani są użytkować maszyny i inne urządzenia techniczne, które spełniają minimalne wymagania dotyczące oceny zgodności określone w odrębnych przepisach.
 5. Pracownicy firm zewnętrznych, którzy wykonują pracę na terenie TPŚ zapoznają się z wewnętrznymi regulaminami i instrukcjami obowiązującymi na terenie firmy: instrukcją bezpieczeństwa pożarowego oraz procedurami ewakuacji pracowników.
 6. Gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.
 7. Wszyscy pracownicy, którzy zauważą pożar lub inne zagrożenie są obowiązani niezwłocznie ostrzec osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, poinformować odpowiednie służby oraz wykonać działania w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
 8. Wszyscy pracownicy obowiązani są do udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, jeśli mogą jej udzielić bez narażania siebie lub innych osób na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
 9. Informacje o osobach wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy oraz do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników dostępne są w formie wydruku, w każdej apteczce pierwszej pomocy, której znajdują się: w biurze Kierownika Zmiany, w warsztacie mechanicznym, w warsztacie ślusarsko-mechanicznym, w biurze sztauera-operatora, w pomieszczeniu dyspozycji portowej.
 10. Ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który miał miejsce na terenie TPŚ dokonuje zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego, w obecności przedstawiciela pracodawcy, na którego terenie miał miejsce wypadek.

Pracodawca, na którego terenie miał miejsce wypadek, w którym został poszkodowany pracownik firmy zewnętrznej jest obowiązany:

 • udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu,
 • zabezpieczyć miejsce wypadku,
 • zawiadomić niezwłocznie o wypadku pracodawcę poszkodowanego,
 • udostępnić miejsce wypadku i niezbędne materiały oraz udzielić informacji
  i wszechstronnej pomocy zespołowi powypadkowemu ustalającemu przyczyny
  i okoliczności wypadku.

Uwaga:

Pracownicy firm zewnętrznych, wykonujący pracę na terenie TPŚ, zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad bhp.