Ochrona Danych Osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania  danych  osobowych

Od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i wobec, których nie zachodzą wyłączenia z art. 2 rozporządzenia.

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2  RODO informujemy Państwa, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Terminal Promowy Świnoujście Sp. z o.o. ul. Dworcowa 1, 72-606 Świnoujście,
 • administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: kwojdat@sft.pl

Informujemy, że w zakresie prowadzonej działalności przetwarzamy dane podmiotów kontaktujących się z firmą/współpracujących z firmą, jak i ich pracowników oraz osób z nimi współpracujących (imię i nazwisko osoby, dane służbowe,  dane kontaktowe, dane adresowe, dane rejestrowe i ewidencyjne).

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez TPŚ Sp z o.o. w szczególności:

 1.  na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
  a) podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
 2. na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes TPŚ Sp. z o.o.) w celu:
  a) zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia na obszarze administrowanym przez Spółkę;
  b) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;
  c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu;
  d)weryfikacji wiarygodności płatniczej.

Pochodzenie danych osobowych

Dane, które przetwarzamy przekazywane są nam bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą lub od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł ( m.in. KRS, CEIDG, Internet).

 

Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być przekazywane :
 1. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
  - obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia informatyczne, wspierającym nas np. w wykonywaniu usług informatycznych;
  - świadczącym usługi ochrony osób i mienia, audytowe, pomoc prawną;
 2. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu: banki i inne instytucje finansowe, wywiadownie gospodarcze firmy dokonujące obrotu wierzytelnościami, biuro informacji gospodarczej, podmioty dostarczające media, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych);
 3. w uzasadnionych przypadkach dane mogą być przekazane uprawnionym instytucjom i organom kontrolującym, sądom.

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego Administratora oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszej Spółki będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  a) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących TPŚ Sp. z o.o.;
  b) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego np. z przepisów podatkowych,  rachunkowych, kodeksu spółek handlowych).
 2. dane osobowe pozyskiwane poprzez monitoring wizyjny stosowany na terenie administrowanym przez TPŚ Sp. z o.o. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni.

Zautomatyzowanie podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.

 

Przekazywanie danych poza obszar EOG

W razie koniczności zawarcia transakcji z kontrahentem spoza EOG może nastąpić konieczność przekazania danych osobowych poza obszar EOG.

Co do zasady, przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie standardowych klauzul umownych, których treść została zatwierdzona przez Komisję Europejską. 

 

Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
1) sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;
2) usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;
3) ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;
4) dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;
5) przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.
 
Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze  wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres Administratora Danych Osobowych lub Inspektora Ochrony Danych - Karolina Wojdat:
 • kontakt e-mailowy pod adresem e-mail kwojdat@sft.pl;
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Dworcowa 1, 72-606 Świnoujście ( z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”)
Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, możemy zażądać dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji.
Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów prawa np. zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania. 
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych osobowych na adres:
 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

kancelaria@udodo.gov.pl