Ochrona środowiska

ZASADY ŚRODOWISKOWE DLA FIRM ZEWNĘTRZNYCH

ZASADY OGÓLNE

Dostawca/wykonawca usług zobowiązany jest do :

 • Zapoznania się z Polityką Zarządzania Terminalu Promowego Świnoujście Sp. z o.o.

i jej realizacją,

 • Działań zgodnych z prawem w zakresie ochrony środowiska,
 • Stawiania takich samych wymagań wobec swoich podwykonawców,
 • Identyfikowania zagrożeń i nie stosowania substancji szkodliwych dla środowiska,
 • Przyjmowania do realizacji zaleceń w zakresie ochrony środowiska,
 • Zapoznania swoich pracowników w zakresie wymogów ochrony środowiska obowiązujących na terenie TPŚ Sp. z o.o. uzgodnionych ze zleceniodawcą.

 

ZASADY SZCZEGÓŁOWE PRZYJĘTE DO PRZESTRZEGANIA W TRAKCIE REALIZACJI ZLECEŃ

 1. Własność wykonawcy stanowią:
 • odpady z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych, instalacji sanitarnych, elektrycznych i chemicznych powstałych z materiałów dostarczanych przez wykonawcę, oraz opakowań po tych materiałach.
 • odpady komunalne wytworzone przez wykonawcę.
 1. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego magazynowania tych odpadów oraz wywozu i unieszkodliwiania na własny koszt.
 2. Nie wolno wwozić na teren zakładu materiałów zakwalifikowanych jako odpady, poza materiałami przewidzianymi w zleceniu.

 

 1. Należy unikać zanieczyszczania istniejących dróg i w razie potrzeby niezwłocznie je znów oczyszczać.
 2. Wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie sprawnie technicznych maszyn, urządzeń oraz pojazdów.
 3. 6. Mycie pojazdów wszelkiego rodzaju na terenie zakładu jest zabronione.
 4. Nie wolno odprowadzać do zakładowej kanalizacji ściekowej i deszczowej jakichkolwiek substancji bez odrębnego uzgodnienia z właściwymi służbami Terminalu Promowego
  Sp. z o.o.
 5. Nie wolno wprowadzać środków chemicznych, biologicznych oraz odprowadzać ścieków bezpośrednio do gleby.
 6. Zabrania się kategorycznie samowolnego manipulowania przy urządzeniach, zaworach, wyłącznikach lub innych częściach instalacji produkcyjnych lub elektrycznych.
 7. Na terenie TPŚ Sp. z o.o. Wykonawcy nie wolno przechowywać zapasów paliwa.
 8. Stosowanie na terenie budowy urządzeń opalanych węglem lub koksem jest zabronione.
 9. Po zakończeniu usługi Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu pierwotnego zajmowanych obszarów pod urządzenia oraz pomieszczeń.