ZASADY OBSŁUGI NACZEP DROGOWYCH W TERMINALU PROMOWYM ŚWINOUJŚCIE

Obsługa naczep

 

Naczepy w wywozie

 •  Warunkiem przyjęcia naczepy przez serwis portowy jest dostarczenie przez przewoźnika drogowego:

      - wypełnionego raportu o stanie technicznym naczepy ( druk  „Trailer raport”)

      - potwierdzenia dokonania przez biuro Armatora rezerwacji miejsca na promie z określoną datą i godziną wyjścia (druk: „ Zlecenie złożenia/podjęcia naczepy w eksporcie”).

 •  Dokumenty towarzyszące naczepie (ładunkowe, rejestracyjne i inne) w zamkniętej i oznakowanej przez biuro ładunkowe Armatora (opisanej numerem rejestracyjnym naczepy) kopercie przekazywane są serwisowi portowemu TPŚ, który razem z naczepą w jej skrzynce pocztowej dostarcza na prom.
 • Armator lub jego agent jest zobowiązany do natychmiastowego informowania  Dyspozytora TPŚ o wszelkich zmianach dotyczących terminu załadunku naczepy. 

 

Naczepy w przywozie

 •   podstawą zdjęcia naczepy z przybyłego promu/statku jest potwierdzony przez statek raport o stanie technicznym naczepy.
 •  dokumenty  towarzyszące naczepie ( ładunkowe, rejestracyjne i inne) przekazywane  są w zamkniętej i opisanej numerem rejestracyjnym kopercie operatorowi TPŚ i przechowywane w zamknitej skrzynce pocztowej naczepy do momentu wydania  przewoźnikowi drogowemu.
 •  Armator,  jego agent lub upoważniony przez niego spedytor  wystawia druk ( „ Zlecenia złożenia/podjęcia naczepy w imporcie”),  który jest podstawą wydania naczepy przez serwis portowy.

 

Place Terminalu Portowego Świnoujście oraz drogi dojazdowe pełnią role obszarów manewrowych i nie mogą być traktowane  jako parkingi.

Miejscem przyjęcia, wydania oraz składowania naczep jest wewnętrzny rejon Terminalu  Promowego w Świnoujściu  ( wydzielony ogrodzeniem plac składowania pojazdów).

Naczepy z ładunkami niebezpiecznymi składowane są zgodnie z „ Planem zapewnienia bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych dużego ryzyka (DTR) na Terminalu Promowym w Świnoujściu ADR”.

 

 

Odpowiedzialność

 

 1. Naczepę uważa się za przekazaną jednej ze stron z chwilą potwierdzenia jej przyjęcia  na druku raportu o stanie technicznym naczepy. 
 2. Serwis portowy nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia , będące następstwem  niewłaściwego zasztauowania towaru w naczepie i parkowania w niewłaściwych miejscach. 
 3. W przypadku stwierdzenia różnic między stanem faktycznym, a umieszczonymi w raporcie o stanie technicznym naczepy uwagami,  strony wspólnie dokonują oględzin,  nanoszą uwagi i podpisują dokument. 
 4. Przy braku zgodności stron komisja z udziałem Kierownika zmiany TPŚ oraz przedstawiciela spedytora ustala stan rzeczywisty. W przypadku braku porozumienia powoływany  jest rzeczoznawca zewnętrzny. 
 5. Terminal  Promowy Świnoujście nie ponosi odpowiedzialności za nie zabranie naczepy przez prom/statek z powodu nie przygotowania ( przystosowania) jej przez wysyłającego do transportu  morskiego.

    Koszty przedłużonego postoju naczepy obciążają Armatora lub jego agenta.

 Opłaty

 

 1. Naczepy drogowe w relacji eksport/import korzystają z 12 godzinnego okresu wolnego od opłat składowych. 
 2. Po upływie tego czasu kosztami składowania obciążony zostanie spedytor/właściciel  naczepy zgodnie z obowiązującymi zasadami i taryfą portową, zawartymi w „ Cenniku opłat za usługi Terminalu Promowego Świnoujście” dostępnym na www.sft.pl 
 3. W przypadku przekroczenia okresu wolnego od opłat składowych będącego następstwem niezaładowania naczepy na pokład promu/statku z winy Armatora lub jego agenta kosztami składowania zostaje obciążony Armator lub jego agent.