ZASADY OBSŁUGI PROMÓW / STATKÓW CUMUJĄCYCH PRZY NABRZEŻACH TPŚ

Zasady ogólne

 1. Obsługa promów/statków cumujących przy nabrzeżach TPŚ odbywa się na podstawie rozkładu rejsów Armatora zgodnie z „Planem wykorzystania nabrzeży” określanym
  i publikowanym przez dyspozycję TPŚ.
 2. Jakiekolwiek odstępstwa od planu muszą być zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem celem umożliwienia podjęcia działań zapewniających ciągłość eksploatacyjną portu. Zmiana godzin wejścia/wyjścia promów w odniesieniu do „Planu wykorzystania nabrzeży” oraz inne niż planowane wykorzystanie nabrzeży wymaga uzgodnień
  i akceptacji dyspozycji TPŚ. Pierwszeństwo w obsłudze mają promy wchodzące zgodnie z zaplanowanym rozkładem rejsów. Postój ciągły promów/statków powyżej 7 godz. jest realizowany w miarę dostępności nabrzeży promowych.
 3. Wyjście promu poza ustalonym rozkładzie rejsów wymaga każdorazowo akceptacji dyspozycji TPŚ.

 Przepływ informacji dotyczących towarów, ładunków oraz pasażerów w przywozie

 1. Armator awizuje przywóz ładunków za pośrednictwem sailingu, zawierającego następujące dane:
 2. Nazwa promu
 3. Data i godzina wejścia
 4. Zanurzenie
 5. Ilość pasażerów
 6. Ilość samochodów osobowych
 7. Ilość samochodów ciężarowych
 8. Ilość autobusów
 9. Ilość naczep
 10. Ilość pojazdów z ładunkami niebezpiecznymi (numer UN, klasa, waga)
 11. Ilość ładunków konosamentowych

 Podejście do nabrzeża

Każdorazowo na godzinę przed podejściem do nabrzeża prom/statek zgłasza do Dyspozycji portowej TPŚ na kanale 19VHF:

 1. godzinę cumowania
 2. zanurzenie jednostki
 3. w przypadku jednostek z rampą rufową i dziobową należy dodatkowo poinformować     o sposobie cumowania (ułożenie części dziobowej/rufowej jednostki w stosunku do pomostu odlądowego).

 Cumowanie

Podczas podejścia i procesu cumowania, załoga promu/statku decyduje o kolejności podania oraz sposobie obłożenia lin cumowniczych na pachołach cumowniczych.

Jednostka musi być:

-        wyposażona w cumy i rzutki o odpowiedniej długości i jakości gwarantującej bezpieczne zacumowanie i postój.

-        przycumowana w sposób prawidłowy zapewniając bezpieczeństwo własne oraz innych jednostek i urządzeń portowych.

 Dodatkowo wymaga się od Armatora dostarczenia zgłoszenia „IMO General Declaration” potwierdzającego każde zacumowanie.

 Zaokrętowanie/wyokrętowanie pasażerów, pojazdów i ładunków

 1. Rozładunek i załadunek pojazdów kołowych/szynowych musi być potwierdzony zgodą TPŚ na kanale 19VHF lub sygnalizacją świetlną.
 2. Armator powiadamia dyspozycję portową TPŚ o dokładnej godzinie rozpoczęcia i zakończenia wyładunku/załadunku wszystkich pojazdów wraz z pasażerami pieszymi.
 3. Armator odpowiedzialny jest za nadzór nad przeładunkami pojazdów kołowych
  w systemie ro – ro na obszarze obejmującym pokład statku, rampa statku i portowy pomost odlądowy.
 4. Ruch pojazdów dobywa się poprzez pomost odlądowy i wyznaczony układ dróg komunikacyjnych i placów manewrowych.
 5. Ruch pasażerów pieszych odbywa się poprzez pomosty pasażerskie, drogi komunikacyjne, układ galerii i hale odpraw w głównym budynku Dworca Morskiego.

-       Inne sposoby zaokrętowania/wyokrętowania pasażerów pieszych wymagają odrębnych ustaleń z TPŚ.

-       Każdorazowe awaryjne zaokrętowanie/wyokrętowanie pasażerów pieszych poza wcześniej przyjętymi zasadami postępowania wymaga bezwzględnie wcześniej określenia sposobu działania pomiędzy dyspozycją portową TPŚ i Armatorem.

 1. Ruch i postój pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w ilościach, dla których, wymagane jest oznakowanie pojazdów tablicami ostrzegawczymi koloru pomarańczowego odbywa się zgodnie z „Planem zapewnienia bezpieczeństwa towarów dużego ryzyka (TDR) na Terminalu Promowym w Świnoujściu.”
 2. Inne sposoby zaokrętowania/wyokrętowania ładunków drobnicowych wymagają odrębnych ustaleń z TPŚ.
 3. Kolejność załadunku pojazdów i ocena dopuszczalności do transportu morskiego spoczywa na załodze promu.

 Odcumowanie

 1. W przypadku ponad 15 minutowego przedłużonego postoju lub wcześniejszego wyjścia promu/statku, należy z wyprzedzeniem 30 minutowym poinformować o zaistniałej sytuacji dyspozycję portową TPŚ.
 2. Zdejmowanie z pachołów i zrzucanie cum z nabrzeża wykonywane jest zgodnie
  z wytycznymi kapitana promu.
 3. Armator dostarcza zgłoszenie „IMO General Declaration” potwierdzającego każde odcumowanie