Obsługa portowa promów i statków

I. Zasady ogólne

 • Obsługa statków w Terminalu Promowym Świnoujście [TPŚ] prowadzona jest przez  Terminal Promowy Świnoujście Sp. z o.o. [Operator TPŚ] w oparciu o umowę z właścicielem infrastruktury portowej Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. (ZMPSiŚ S.A.).
 • Terminal Promowy Świnoujście Sp. z o.o. zapewnia 24-godzinną obsługę terminala przez cały rok.

II. Warunki zawijania statków do nabrzeży TPŚ

 1. W zakresie bezpieczeństwa ruchu statków, korzystania z usług portowych mających znaczenie dla bezpieczeństwa morskiego, ochrony środowiska i utrzymania porządku na obszarze portu Świnoujście określają aktualnie obowiązujące „Przepisy portowe” publikowane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.
 2. W myśl paragrafu 6 ust 2 i paragrafu 5 pkt 32 przepisów portowych (Zarządzenie nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie, Dziennik Uchwał Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 6 sierpnia 2013 roku poz.2932) korzystanie z urządzeń portowych dozwolone jest po uzyskaniu zezwolenia użytkownika tych urządzeń, o ile przepisy portowe nie stanowią inaczej.
 3. Nabrzeża TPŚ mają określone przez właściciela  dopuszczalne parametry cumowanych przy nich statków. Wykaz dopuszczalnych zanurzeń statków  przy nabrzeżach publikowany jest na stronie Urzędu Morskiego. 
 4. Podmiot zarządzający portem, ZMPSiŚ S.A., zapewnia statkom zawijającym do portu dostępność portowych urządzeń do odbioru odpadów w miejscu postoju statku lub w miejscu lokalizacji stacjonarnego urządzenia odbiorczego. Szczegółowe zasady zdawania odpadów regulują przepisy w zakresie trybu i odbioru odpadów w porcie Szczecin/Świnoujście i obowiązująca w tym zakresie „Taryfy za usługi” ZMPSiŚ S.A.

III. Obsługa statków w TPŚ

 1. W TPŚ mogą być obsługiwane statki, gdy możliwości i warunki techniczne Terminala Promowego Świnoujście pozwalają na obsługę tych statków .
 2. O przyjęciu do obsługi poszczególnych statków i określeniu dostępnych dla nich nabrzeży decyduje ZMPSiŚ SA w oparciu o opinię Operatora TPŚ  biorąc pod uwagę  warunki techniczne Terminala Promowego w Świnoujściu oraz interes ekonomiczny właściciela.
 3. Statki armatorów i ich przedstawicieli, które zawarły Umowę z ZMPSiŚ S.A. i mają z nim ustalony rozkład rejsów będą obsługiwane z pierwszeństwem w Terminalu Promowym Świnoujście, jeśli  zawijają zgodnie z rozkładem rejsów. 
 4. W przypadku powstania opóźnienia w rozkładzie rejsów Operator TPŚ w ramach swoich możliwości zobowiązują się do wzajemnej współpracy z armatorem  i koordynacji działań w celu przywrócenia właściwego rozkładu rejsów.
 5. Zmiany rozkładów rejsów jak i wprowadzenie do rozkładów kolejnych statków oraz wyprowadzenie statków z rozkładów promów wymaga uprzedniego zawiadomienia ZMPSiŚ S.A. przez armatora na piśmie. Zmiany rozkładu rejsów wchodzą w życie w oparciu o opinię  Operatora TPŚ  i po akceptacji na piśmie przez ZMPSiŚ S.A. nowego rozkładu rejsów.
 6. Za zmiany rozkładów rejsów nie będą  uważane doraźne lub incydentalne odstępstwa od rozkładów spowodowane awariami, remontami, w tym czasowe zastąpienie statku wyłączonego na skutek awarii lub remontu innym statkiem oraz czasowe nie dłużej niż na 3 miesiące zawieszenia pojedynczych odejść rozkładowych wynikających z sezonowych zmian popytu na przewozy. Armatorzy i ich przedstawiciele  zobowiązani są do informowania ZMPSiŚ S.A. o odstępstwach w miarę możliwości z 21 dniowym wyprzedzeniem. Natomiast w przypadku zdarzeń nagłych Operatora TPŚ niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia.
 7. Dla statków nowowprowadzanych na linię żeglugową do TPŚ należy ustalić rozkład rejsów z ZMPSiŚ  S.A.
 8. Statki, nie posiadające uzgodnionego  rozkładu rejsów z ZMPSiŚ S.A.,  mające zamiar jednorazowo zawinąć do nabrzeży TPŚ będą obsługiwane w ramach posiadanych  możliwości w TPŚ po wcześniej otrzymanej zgodzie od ZMPSiŚ S.A.. Szczegóły zawinięcia  armator lub jego przedstawiciel uzgadnia  z Operatorem TPŚ.
 9. Postój statku przy nabrzeżu TPŚ jest możliwy, po uzyskaniu zgody Operatora TPŚ, o ile inne statki przy tym nabrzeżu nie będą dokonywać czynności załadunkowych lub wyładunkowych pojazdów i/lub zaokrętowania lub wyokrętowania pasażerów w ramach zawartych porozumień z ZMPSiŚ S.A. i zaakceptowanych rozkładów rejsów.
 10. Czas postoju statków przy nabrzeżach TPŚ oraz odejścia statków od nabrzeży TPŚ wynikające z koniecznością udostępnienia nabrzeża pod za/wyładunek innym statkom jak i  powrót do nabrzeży  TPŚ będzie uzgadniany z Operatorem TPŚ. 
 11. Obsługa portowa cumujących statków przy nabrzeżach TPŚ odbywa się zgodnie z określanym przez Operatora TPŚ „Planem wykorzystania nabrzeży”wykonywanym na podstawie ustalonych z ZMPSiŚ  S.A. rozkładów rejsów armatorów korzystających z usług TPŚ.
 12. W sytuacjach nagłych mających wpływ na bezpieczeństwo oraz jakość obsługi statków i ładunków możliwa jest doraźna zmiana planu wykorzystania nabrzeży ustalana pomiędzy Operatorem TPŚ i służbami armatora.
 13. Jakiekolwiek powody odstępstwa od planu wykorzystania nabrzeży muszą być zgłaszane przez armatora lub jego przedstawiciela z odpowiednim wyprzedzeniem do Operatora TPŚ celem umożliwienia podjęcia działań zapewniających ciągłość eksploatacyjną portu.

IV. Zasady  wykonywania usług

 1. Zasady wykonywania usług w TPŚ regulują odrębne przepisy publikowane i udostępniane kontrahentom przez Operatora TPŚ.
 2. O aktualnie obowiązujących regulaminach, instrukcjach i innych  przepisach obowiązujących na terenie TPŚ informuje armatorów lub ich przedstawicieli Operator TPŚ.

V. Warunki cenowe korzystania z TPŚ

 1. Za statki i pasażerów na tych statkach są pobierane przez ZMPSiŚ S.A. opłaty portowe zgodnie z aktualnie obowiązującą na dzień wymagalności opłaty „Taryfą opłat portowych” ZMPSiŚ S.A.
 2. Opłaty za usługi świadczone na Terminalu Promowym w Świnoujściu są pobierana przez ZMPSiŚ S.A. zgodnie z aktualnie obowiązującą na dzień wymagalności opłaty „Taryfą za usługi Terminala Promowego Świnoujście”.
 3. Opłaty za usługi świadczone na Terminalu Promowym w Świnoujściu nie objęte „Taryfą za usługi Terminalu Promowego w Świnoujściu” są pobierane przez Terminal Promowy Świnoujście Sp. z  o.o. wg „Cennika opłat za usługi Terminala Promowego Świnoujście Sp. z o.o.”, chyba że strony umówią się inaczej.