Obwieszczenie III o przetargu ciągnika rolniczego

 

Spółka „Terminal Promowy Świnoujście” Sp. z o.o z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Dworcowej 1;
72-606 Świnoujście informuje, iż sprzedaje w drodze przetargu pisemnego ciągnik rolniczy C-385
o numerze rejestracyjnym ZSW32AJ:

 • rok produkcji – 1973
 • pojemność silnika – 4562,00 cm3,
 • przebieg na dzień 20.06.2022 r. – 952 Mth
 • rodzaj paliwa – Diesel
 • numer identyfikacyjny pojazdu – 4968

 

Cena wywoławcza wynosi 9.000 zł brutto (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100), tj. 7.317,07 zł netto (słownie: siedem tysięcy trzysta siedemnaście złotych 07/100).

 

Ciągnik rolniczy C-385 będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w siedzibie Spółki przy ul. Dworcowej 1, 72-606 Świnoujście w terminie od dnia ogłoszenia przetargu do terminu upływu składania ofert w dni robocze w godzinach 8.00-14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty pod nr tel. 913226124.

 

Wymagane jest wadium w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) płatne gotówką do dnia 17.08.2022 r. do godziny 12.00 lub płatne przelewem na nr konta:

09102047950000930201416486 z datą zaksięgowania maksymalnie do dnia 16.08.2022 r.

 

Osoby zainteresowane zakupem proszone są o składanie ofert do sekretariatu Spółki w dni robocze
w godz. 8.00 – 14.00 nie później jednak niż do dnia 17.08.2022 r do godziny 12.00.

 

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, kontakt telefoniczny oraz adres poczty elektronicznej,
 2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin – załącznik nr 1,
 4. oświadczenie oferenta, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (RODO) – załącznik nr 2,
 5. dowód wniesienia obowiązującego wadium.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:

 

Terminal Promowy Świnoujście Sp. z o.o.

 1. Dworcowa 1

72-606 Świnoujście

„Oferta przetargowa na zakup ciągnika rolniczego C-385 o nr rej. ZSW32AJ – nie otwierać”

 

Komisja przetragowa dokonuje otwarcia ofert w dniu 17.08.2022 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki przy ul. Dworcowej 1 w Świnoujściu w Sali Konferencyjnej na I piętrze dworca morskiego i wybiera oferenta, który spełnił warunki przystąpienia do przetargu oraz zaofiarował cenę najwyższą.

 

Uczestnik przetargu związany jest ofertą do daty zakończenia przetargu.

 

Zastrzeżenie: Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej oraz jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaofiarowali tę samą cenę.

 

Spółka informuje, że wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny; jeżeli wadium złożone przez nabywcę było w innej formie niż
w gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.

Każdy uczestnik przetargu może złożyć tylko jedną ofertę.

 

Komisja przetargowa może odrzucić ofertę jeżeli:

 • została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
 • nie zawiera danych i dokumentów, o które wnosi sprzedający lub są niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

Złożenie jednej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu i uznanie go ważnym.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.

 

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową najkorzystniejszej oferty.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży lub
w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym jednak niż 7 dni.

Nabywca, który nie uiści ceny nabycia traci prawa wynikające z wyboru oferty oraz złożone wadium.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - oświadczenie stan techniczny

- Załącznik nr 2 - oświadczenie dane osobowe RODO